Algemene Voorwaarden

In deze voorwaarden kunt u lezen hoe wij, bij aankopen de betaalwijze, verzendkosten, recht van retour en aansprakelijkheid hebben geregeld. Door te bestellen accepteert u onze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES

1.1 Onder verkoper dient te worden verstaan snel-afvallen.nl. Snel-afvallen is onderdeel van EnterWorld v.o.f. en EnterWorld v.o.f. staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34130992. EnterWorld is gevestigd op Pleimuiden 10d, 1046 AG te Amsterdam.

1.2 Onder koper dient te worden verstaan de afnemer van verkoper in welke zin dan ook.

1.3 Verkoper behoudt het recht om op ieder moment de voorwaarden te kunnen wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat verkoper haar afnemers van de wijziging in kennis heeft gesteld. Echter wel met de uitzondering dat voor reeds gegeven orders de voorwaarden blijven gelden, die van kracht waren op de dag dat de order tot stand is gekomen.

1.4 Een verwijzing door afnemer naar eigen voorwaarden, wordt door verkoper nadrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van verkoper te weten, https://snelafvallen.nl/algemene-voorwaarden/. Verkoper is tijdens kantooruren bereikbaar op nummer 020 423 42 22 en 24 uur per dag bereikbaar via faxnummer 020 423 63 44. Op verzoek zenden wij u een digitale exemplaar.

1.6 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk contact tussen bedrijf en consument, ongeacht welke communicatiemiddel wordt gebruikt.

1.7 Indien enige bepaling van deze voorwaarden door een bevoegde rechter nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

2.1 Verkoper is gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat verkoper uw bestelling heeft geaccepteerd.

2.2 Bestellingen worden door verkoper per e-mail of per brief bevestigd. Bij verschil tussen de bestelling van koper en de elektronische bevestiging van verkoper is uitsluitend de bevestiging van de verkoper bindend.

ARTIKEL 3: VERZENDING EN VERPAKKING

3.1 Artikelen worden doorgaans uit voorraad geleverd en in principe binnen 24 uur, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen verzonden per TNT Post. Bestellingen worden binnen Nederland en België aan de deur aangeboden.

3.2 Artikelen die niet meer leverbaar zijn worden door verkoper binnen 5 werkdagen gemeld aan de consument. In overleg wordt een kwalitatief vergelijkbaar alternatief aangeboden tegen een vergelijkbare prijs of het bestelde artikel wordt geannuleerd. In dit verband geannuleerde reeds betaalde artikelen worden onverwijld terugbetaald.

3.3 De verkoper verbindt zich jegens de koper om de zaken zodanig te verpakken dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.

3.4 De zaken zullen door de verkoper ter bezorging worden verzonden naar het overeengekomen afleveradres zoals in de bestelling is bepaald of naderhand is overeengekomen. Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen berust tot het moment van bezorging bij verkoper. Na aflevering gaat dit risico op de koper over.

3.5 Alle binnenlandse bestellingen zullen indien van toepassing op basis van de TPG post tarieven voor pakketpost en of brievenbuspost worden geleverd. Bij afwezigheid van de consument op het aflevertijdstip zal TNT Post een mededeling achterlaten waarop vermeld staat wanneer de bestelling opnieuw zal worden aangeboden. Bij herhaalde afwezigheid van de consument is de bestelling daarna nog binnen de door TNT Post aangegeven periode af te halen op een aangegeven locatie. Niet afgehaalde bestellingen zullen na de aangegeven periode door TNT Post worden geretourneerd naar de verkoper.

3.6 Verkoper hanteert een leveringstermijn van maximaal 30 dagen. Wanneer de overeengekomen leveringstermijn om welke reden dan ook wordt overschreden dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden en worden eventuele gedane betalingen binnen 14 dagen aan de koper terugbetaald.

3.7 De factuurdatum is gelijk aan de datum waarop de bestelling is verzonden.

3.8 Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid.

ARTIKEL 4: RETOURNEREN

4.1 Indien u om welke reden dan ook niet tevreden bent over de aankoop, kunt u binnen 14 dagen na de datum op de afleveringsbon het product voldoende gefrankeerd, in de oorspronkelijke staat en verpakking, inclusief alle accessoires en afleveringsbon terugsturen naar verkoper.

4.2 Artikelen waarvan de veiligheidsverpakking is verbroken kunnen derhalve niet worden geretourneerd zonder dat hier nadrukkelijk contact over is geweest met de klantenservice van verkoper en deze daar toestemming voor heeft verleend.

4.3 Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen evenals retourzendingen onder rembours worden niet geaccepteerd. Extra kosten in verband met ongeaccepteerde retourzendingen zijn voor rekening van de koper.

4.4 Mocht een product de koper niet in goede staat bereiken dan kan deze schriftelijk of via e-mail contact opnemen met verkoper. Bijdrage in de verzendkosten wordt in dat geval per geval beoordeeld.

4.5 Verkoper is niet verantwoordelijk voor producten die tijdens retourtransport naar adres van verkoper verloren zijn geraakt.

4.6 Als u producten ontvangt die u niet heeft besteld, dan dient u de verkoper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

4.7 Vooruitbetaalde artikelen die met toestemming geretourneerd worden, worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de retourbestelling door verkoper, onder verrekening van alle door verkoper gemaakte kosten terugbetaald.

ARTIKEL 5: PRIJZEN EN BETALING

5.1 Alle prijzen op de site zijn inclusief 19% BTW. maar exclusief andere heffingen van overheidswege. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

5.2 De koopprijs omvat de prijs voor de zaken en de kosten van de verpakking. Kosten voor transport en aflevering ter plaatse komen voor rekening van koper tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.3 Koper is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag middels verrekening wegens niet uitdrukkelijk overeengekomen korting of wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. Afwijkende betalingsregelingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen.

5.4 Koper wordt geacht in gebreke te zijn met de betaling zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist, na het verstrijken van de termijn van 14 dagen na facturering of zoveel langer als uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, zolang koper binnen die termijn nog niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan dan wel indien (buiten-)gerechtelijke surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of uitgesproken.

5.5 Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is verkoper bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de koper aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, transportkosten en kosten van de ingebrekestelling voor zover vereist.

5.6 Indien de verkoper bij toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de koper tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de koper. Deze kosten bedragen 15 % van het factuurbedrag, met een minimum van €30,00, welk bedrag niet voor rechterlijke matiging vatbaar is. Daarnaast is koper, indien de betaling van een factuur niet binnen 14 dagen na factuurdatum is ontvangen, daarover een rente verschuldigd conform de wettelijke rente, geldend gedurende de tijd dat afnemer in verzuim is, waarbij de tijd wordt gerekend in volle maanden.

5.7 In de volgende gevallen zult u van rechtswege in verzuim zijn en is het totale bedrag direct opeisbaar:

  • indien de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaald zijn of
  • indien u niet voldoet aan uw verplichtingen uit de overeenkomst of
  • indien u bewust onjuiste informatie hebt verstrekt om een bestelling geleverd te krijgen.

ARTIKEL 6: GARANTIE EN RECLAMES

6.1 Verkoper garandeert dat het geleverde artikel beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

6.2 De garantieverplichting van verkoper geldt voor een periode van 30 dagen na levering. De verkoper stelt zich tegenover de koper als tegenover afnemers van de koper aansprakelijk voor schade aan de zaken, optredende tijdens deze garantieperiode, tenzij de schade het gevolg is van het feit dat de koper of een afnemer van hem de goederen gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing of ander misbruik.

6.3 Koper kan slechts aanspraken uit de garantie maken als koper de aanwijzingen van verkoper heeft opgevolgd; koper niet in verzuim is; de zaken niet aan abnormale of extreme omstandigheden zijn blootgesteld en niet onzorgvuldig of ondeskundig zijn behandeld.

6.4 De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot kosteloze vervanging van het product, een en ander ter beoordeling van de verkoper. Behoudens het bepaalde in dit artikel is verkoper, noch zijn de medewerkers van verkoper, noch door verkoper ingeschakelde derden voor hun werkzaamheden uit welke hoofde dan ook aansprakelijk voor enige schade aan de zaken van de koper of enige gevolgschade ten gevolge van door verkoper afgeleverde zaken.

6.5 De koper dient de geleverde zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te onderzoeken.

6.6 Indien deze overeenkomst zaken betreft die verkoper van derden betrekt of heeft betrokken is de verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot datgene waarvoor de leverancier van verkoper verantwoordelijk en/of aansprakelijk jegens verkoper is.

6.7 De leveringsbon is tevens uw garantiebewijs en dient te worden ingesloten indien het product geretourneerd wordt.

6.8 Ook verzendkosten komen, indien de klacht gegrond is, binnen de garantietermijn voor rekening van verkoper. Verkoper stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van verzenden.

ARTIKEL 7: OVERMACHT

7.1 Verkoper is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van verkoper alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

7.3 Verkoper behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is verkoper gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

ARTIKEL 8: WETTELIJKE VEREISTEN

8.1 De verkoper waarborgt dat het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit van de zaken, die op grond van de order geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan de terzake toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege terzake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de koopovereenkomst.

ARTIKEL 9: BEMIDDELING EN TOEPASSELIJK RECHT

9.1 Op alle door verkoper te sluiten overeenkomsten zijn het Nederlands recht en deze voorwaarden van toepassing.

9.2 Indien binnen een periode van 30 dagen na ontvangst van een schriftelijke melding van een klacht geen oplossing gevonden kan worden, zal verkoper de koper daarvan op de hoogte brengen, met een indicatie van de vertragingsduur.

9.3 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, zullen ter keuze van verkoper kunnen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van verkoper dan wel de plaats van vestiging van gedaagde, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat verkoper met koper kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door onafhankelijke arbitrage.